Current Leadership Team

  • Dean: Guisheng Liao
  • Secretary General: Ke Xu
  • Vice Dean: Mengdao Xing , Tao Su Pingning Huang
  • Vice Secretary General: Haizhan Zhang